Εργατικά – Μισθοδοτικά

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη του τμήματος της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουμε κάθε εργατικό – εργασιακό θέμα επιχειρήσεων και ιδιωτών.

  • Υπολογισμός, σύνταξη και έλεγχος μισθοδοσίας
  • Μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμής
  • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες συμβάσεων
  • Επιχορηγήσεις για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας
  • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας και ΟΑΕΔ
  • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ
  • Παροχή συμβουλών σε όλο το φάσμα των εργατικών θεμάτων, συμβάσεις εργασίας, άδειες
  • Εργατικά, ασφαλιστικά προσωπικού – Ανθρώπινο δυναμικό
  • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Privacy Policy | © Copyright - Georgakopoulou Stella accounting services